Algemene voorwaarden


LIL'LOVE
Meerkoet 23
4872SC Etten-Leur
Telefoonnummer: +31 (0)6 - 20 53 00 51
E-mailadres: info(@)lillove.nl
KvK-nummer: 66288266
Btw-identificatienummer: NL001849394B48

1. Algemeen
1.1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LIL'LOVE zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2    Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3    Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LIL'LOVE worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LIL'LOVE ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1    Alle aanbiedingen van LIL'LOVE zijn vrijblijvend en LIL'LOVE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LIL'LOVELIL'LOVE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LIL'LOVE dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen
3.1    De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro`s (€) per stuk, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2    Bij besteding van €70,- inclusief btw zijn de verzendkosten gratis.
3.3    Verzendkosten bij besteding onder €70,- inclusief btw bedragen € 5,95 inclusief btw.
3.4    Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Betaling
4.1    Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2    Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3    U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL, PayPal of overschrijving.
4.4    De betaling dient volledig binnen vijf (5) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LIL'LOVE gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5    Betaling dient te geschieden zonder korting.

5. Levering
5.1    Levering door LIL'LOVE vindt plaats zolang de voorraad strekt en onder normale omstandigheden binnen twee (2) à drie (3) werkdagen na bestelling, tenzij door LIL'LOVE anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2    In het kader van de Wet Koop op Afstand zal LIL'LOVE bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertermijn niet mogelijk is, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 40 dagen na plaatsing van de bestelling bericht hiervan. Het staat u in dat geval vrij om de bestelling zonder kosten schriftelijk te annuleren.
5.3    Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan vervoerders PostNL of DHL. Deze bezorgen normaliter binnen één (1) à twee (2) werkdagen binnen Nederland.
5.4    Levering vindt plaats op het moment dat de levering/artikelen door (of namens) u één (1) keer in ontvangst wordt genomen. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1    De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan LIL'LOVE verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat op het moment van aflevering op u over.

7. Retourneren en aansprakelijkheid
7.1    Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LIL'LOVE de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel het orderbedrag daarvan te restitueren.
7.2    Retouraanvragen worden enkel in behandeling genomen in het geval van één van de volgende redenen:
            - het verkeerde artikel is geleverd;
            - het artikel vertoont bij ontvangst een mankement/defect;
            - levering bevindt zich binnen het zichttermijn.
7.3    Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
            - het artikel is gewassen en/of gedragen;
            - u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd;
            - het artikel is beschadigd;
            - de eventuele verpakking van het product beschadigd is;
            - het artikel niet aan uw smaak voldoet.
7.4    Het retour zenden dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Door LIL'LOVE betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

8. Zichttermijn/herroepingsrecht
8.1    Overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u in het geval van een consumentenkoop het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van veertien (14) dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze periode begint op het moment dat de levering door u in ontvangst is genomen. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot retourzending, binnen deze periode een schriftelijke of online melding van de retournering te maken bij LIL'LOVE.
8.2    Tijdens de zichttermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Indien u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u de artikelen conform de door LIL'LOVE verstrekte instructies retour te zenden. U dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig retour zijn gestuurd.
8.3    Binnen veertien (14) dagen na goede ontvangst en acceptatie van de retourzending zal LIL'LOVE zorg dragen voor de terugbetaling.
8.4    Het zichttermijn/herroepingsrecht geldt niet voor klantspecifieke (custom) bestellingen.

9. Garantie
9.1    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

10. Bestellingen/communicatie
10.1   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LIL'LOVE, dan wel tussen LIL'LOVE en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LIL'LOVE, is LIL'LOVE niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LIL'LOVE.

11. Afbeeldingen en specificaties
11.1    Alle afbeeldingen, tekeningen en specificaties betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.  gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht
12.1   LIL'LOVE heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat LIL'LOVE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LIL'LOVE kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

13. Diversen
13.1   Indien u aan LIL'LOVE schriftelijk opgave doet van een adres, is LIL'LOVE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LIL'LOVE schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2   Wanneer door LIL'LOVE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
13.3   Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LIL'LOVE in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LIL'LOVE vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4   LIL'LOVE is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. Bescherming van persoonsgegevens
14.1   De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op een beveiligde server. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. LIL'LOVE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.